A www.iprospect.com weboldalt, melynek Ön a magyar aloldalát látogatja az iProspect, a globális Dentsu Aegis Network (a továbbiakban: Dentsu Aegis Network vagy DAN) kereskedelmi divíziója működteti. Az iProspect (a továbbiakban úgy is, hogy "mi") a weboldal használatával kapcsolatban személyes adatokat gyűjthet Önről. Ez az Adatvédelmi tájékoztató ismerteti, hogyan gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait, és hogy milyen jogai vannak a fenti adatokkal kapcsolatban.

Elkötelezettek vagyunk a velünk kapcsolatba lépő magánszemélyek személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartása és védelme mellett. A személyes adatokat mindenkor a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Ezenkívül részt veszünk az Európai Digitális Szövetség (EDAA) programjában és betartjuk az EDAA Online viselkedésalapú reklámozásra vonatkozó szabályokat. 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató az alábbiakat ismerteti:

 • Milyen személyes adatokat gyűjtünk ezen a weboldalon?
 • Hogyan használjuk fel ezeket az adatokat?
 • Hogyan tároljuk személyes adatait?
 • Hogyan védjük személyes adatait?
 • Hogy tesszük közzé vagy osztjuk meg személyes adatait?
 • Az Ön jogai a megadott személyes adataival kapcsolatban.
 • A külső weboldalakra mutató hivatkozásokkal kapcsolatos felelősségünk.
 • A velünk való kapcsolatfelvétel lehetőségei.

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató „Kiegészítő tájékoztatás” részében ismertetjük, mit értünk “személyes adatok” és a jelen tájékoztatóban használt egyéb kifejezések alatt.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk ezen a weboldalon?

Adatokat gyűjtünk arról, hogy Ön miként használja weboldalunkat és milyen eszközöket használ a weboldal eléréséhez. Ennek részeként gyűjtjük a mobileszköz egyedi azonosítóját vagy az internetprotokoll (IP) címet, amely számok egy adott számítógépet vagy egyéb hálózati eszközt tudnak egyedileg azonosítani az interneten. Ezt az információt összekapcsoljuk egy sütiazonosítóval, amelyet lehívunk és feldolgozunk. A sütik használatáról további információkat talál a külön Cookie Tájékoztatónkban.

Ezenkívül információt gyűjtünk arról, hogy Ön használ-e interaktív szolgáltatást a weboldalunkon. Például, amikor adatbekérő űrlapot tölt ki a weboldalon, vagy amikor egy blogra válaszol weboldalunkon. Nem gyűjtünk különleges adatokat, pl. az Ön politikai vagy vallási meggyőződésére, etnikai hátterére, szexuális preferenciáira, egészségére vonatkozó vagy egyéb érzékeny információkat.

Nem gyűjtünk aktívan adatokat 16 évesnél fiatalabb személyekről. Ha a szolgáltatásaink kapcsán bármilyen aggodalma volna a gyermeke jogait illetően vagy ha azt gondolja, hogy gyermeke személyes adatokat oszthatott meg a weboldalunkon, kérjük, keressen meg minket az alábbi címen: privacy@dentsuaegis.com. Az ilyen adatokat ésszerű időn belül töröljük a nyilvántartásainkból.

Hogyan használjuk fel ezeket az adatokat?

Hacsak a jogszabály másképp nem rendelkezik, az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az alábbi célokra használjuk fel:

 • az Ön által kért konkrét információk vagy szolgáltatás biztosítására.  Például, ha Ön feliratkozott a hírlevelünkre vagy valamilyen álláshirdetés kapcsán érdeklődött oldalunkon keresztül, akkor az Ön által részünkre megadott e-mail címet csak a fenti kérés teljesítéséhez használjuk fel. Kifejezett jóváhagyása nélkül elérhetőségeit semmilyen egyéb célra nem használjuk fel.

Biztosítjuk, hogy személyes adatait csak akkor kezeljük, ha ehhez megfelelő jogalappal rendelkezünk.

Adatkezelésünk jogapaja lehet:

 • ·valamilyen jogos érdekünk az általunk Ön részére biztosított, Ön által kért szolgáltatásokkal vagy egyébként az Önnel fennálló ügyfélkapcsolattal összefüggésben, vagy
 • az Ön hozzájárulása, ahol azt kértük.

Hogyan tároljuk személyes adatait?

Kötelezettséget vállalunk, hogy személyes adatait biztonságosan és bizalmasan kezeljük és csak addig őrizzük meg, amíg ez szükséges azokhoz a célokhoz, amelyekre azokat gyűjtöttük. Ha a személyes adataira már nincs szükségünk, töröljük azokat.

Időről időre felkérhetjük a DAN cégcsoport tagjait, vagy külső szolgáltatókat, hogy segítsenek nekünk kezelni azokat az információs rendszereinket, amelyeket az Ön személyes adatainak kezelésére használunk. Előfordulhat, hogy e rendszerek egy része külföldi országokban található, beleértve az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokat, ahol az adatvédelem szintjét az Európai Bizottság nem tartja elegendőnek.

Külső szolgáltatónak vagy külföldre csak akkor adjuk át az Ön személyes adatait, ha meggyőződtünk arról, hogy ezen személyek megfelelően garantálják a személyes adatok sértetlenségét és biztonságát, megfelelő szintű védelmet biztosítanak és eleget tesznek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen betartják az adatvédelmi jogszabályokat. Ezek az intézkedések jelenthetik az Általános Szerződési Feltételek, az EU-USA Adatvédelmi Pajzs, a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs alkalmazását, vagy az Ön hozzájárulásának beszerzését. A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartótól további információkat kérhet a külföldre történő adatátadások során alkalmazott biztonsági intézkedésekről.

Hogyan védjük személyes adatait?

Megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok jogszerűtlen vagy illetéktelen felhasználásának, elérésének vagy véletlen elvesztésének megelőzése érdekében. Ezen kívül igyekszünk biztosítani, hogy szolgáltatóink is így járjanak el.

 

Hogy tesszük közzé vagy osztjuk meg személyes adatait?

 

Az Ön személyes adatait nem értékesítjük harmadik fél számára. Személyes adatokat hatóság vagy bíróság részére kiadhatjuk pl. jogi eljárásokban, bírósági, hatósági megkeresésre, vagy bűnüldöző szerv kérésére, vagy ha úgy látjuk, hogy ez szükséges valamely jogszerűtlen esemény, tevékenység kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy azzal kapcsolatos egyéb intézkedéshez, vagy ha azt egyébként jogszabály előírja számunkra. 

Előfordulhat, hogy kötelesek vagyunk megosztani az Ön személyes adatait a Dentsu Aegis Network (DAN) többi tagjával vagy egyéb harmadik felekkel, akik szolgáltatásokat nyújtanak nekünk. Ennek során sor kerülhet személyes adatainak az EGT-n kívüli országba történő átadására is. Ugyanakkor külső szolgáltatónak vagy külföldre csak akkor adjuk ki az Ön személyes adatait, ha meggyőződtünk arról, hogy ezen személyek a személyes adatok sértetlenségét és biztonságát garantálják, azaz megfelelő szintű védelmet biztosítanak és betartják a vonatkozó jogszabályi előírásokat, különösen és adatvédelmi jogszabályokat. 

Az Ön jogai a megadott személyes adataival kapcsolatban

 • Ha Ön szeretné, hogy adatait töröljük a nyilvántartásunkból, kérjük, keressen meg minket a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban megadott elérhetőségeken és mi ésszerű időn belül válaszolunk. Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos adatokat szükséges lehet megőriznünk a jogszabályi előírások és/vagy saját jogos érdekünk okán.

Adatszolgáltatás az Európai Gazdasági Térségből

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben él, joga van (bizonyos kivételekkel és megszorításokkal):

 • tiltakozni személyes adatai általunk történő kezelése ellen, beleértve a profilalkotást is. Bármikor tiltakozhat, és mi kötelesek vagyunk az Ön által kifogásolt adatok kezelését beszüntetni, hacsak nem tudunk kellő és jogszerű indokot felmutatni az adatkezelés folytatására;
 • a személyes adataihoz hozzáférni. Ha Ön a fenti igényét benyújtja és mi személyes adatokat tárolunk Önről, kötelesek vagyunk tájékoztatni erről, és ennek részeként átadni a személyes adatok leírását és másolatát, valamint, hogy miért kezeljük azokat;
 • bizonyos körülmények között kérni személyes adatainak törlését;
 • kérni az Önről tárolt pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy aktualizálását;
 • bizonyos esetekben kérni a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ha Ön a fentieket kéri, akkor továbbra is tároljuk személyes adatait, de azok további feldolgozása tilos mindaddig, amíg a korlátozás érvényben van;
 • ha a személyes adatai kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor ezt a hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Ha hozzájárulását visszavonja, ez nem érinti a személyes adatainak a hozzájárulás visszavonását megelőző időszakban általunk végzett feldolgozásának jogszerűségét;
 • panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál a személyes adatai általunk történő gyűjtése vagy felhasználása ellen. Például az Egyesült Királyságban a tagállami felügyeleti hatóság a UK Information Commissioner's Office.

Magyarországon a tagállami felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Weboldal címe: http://www.naih.hu,

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Ha Ön a fenti jogait gyakorolja és bármilyen kérdés merülhet fel a személyazonosságát illetően, akkor kérhetjük, hogy adjon meg olyan információkat, amelyekből meggyőződhetünk az Ön személyazonosságáról.

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben él és szeretné gyakorolni bármelyik fenti jogát az általunk ezen a weboldalon Önről tárolt bármely személyes adat vonatkozásában, kérjük, keressen meg a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken. Kérését az irányadó jogszabályoknak megfelelően megvizsgáljuk és megválaszoljuk.

Külső weboldalakra mutató hivatkozásokkal kapcsolatos felelősségünk

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket ezen a weboldalon keresztül gyűjtünk és használunk fel. Az oldalunk külső weboldalakra, például közösségi oldalakra – Facebook, Twitter vagy a LinkedIn –, illetve a Dentsu Aegis Network Cégcsoport egyéb márkái (pl. Carat, Vizeum és Posterscope) által működtetett weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Ha követi ezeket a hivatkozásokat, akkor az érintett oldalakat azok saját vonatkozó felhasználói és adatvédelmi tájékoztatója alapján használja, mivel az ő adatvédelmi gyakorlatuk nem tartozik a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá. Ezenkívül nem vállalunk felelősséget és nincs befolyásunk a külső weboldalak által gyűjtött adatok vonatkozásában és nem vállalunk felelősséget az Ön által az ilyen külső weboldalakon megadott adatok védelméért és titokban tartásáért.

Módosítások

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről időre módosíthatjuk a jogszabályváltozások, a bevált gyakorlat változásai vagy a személyes adatok kezelésére vonatkozó saját gyakorlatunk megváltoztatása esetén. Ha Ön a fenti változtatásokat nem fogadja el, kérjük, ne használja tovább a weboldalunkat. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt a tájékoztatót az esetleges változtatások követése érdekében. A jelen tájékoztató legutóbb 2018. május 25. napján módosult.

Kapcsolatfelvétel

 

Ha bármilyen kérdése volna adatvédelmi koncepciónkat illetően vagy szeretné gyakorolni a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban említett bármelyik jogát, az alábbi elérhetőségen léphet kapcsolatba Adatvédelmi Tisztviselőnkkel:

 

Cím: Data Protection Officer, Dentsu Aegis Network, Regent’s Place, 10 Triton Street, London, NW1 3BF

Telefon: (+44) (0) 207 070 7700

Email: privacy@dentsuaegis.com

 

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A jelen Kiegészítő Tájékoztatásban ismertetjük az Adatvédelmi Tájékoztatóban használt egyes szakkifejezéseket.

"személyes adat" – minden olyan információ, amely Önnel kapcsolatos (vagy amely alapján Ön azonosítható).

"profilalkotás" - a személyes adatok automatikus felhasználása az adott személyről bizonyos dolgok megállapításához, például munkahelyi teljesítményének, megbízhatóságának, gazdasági helyzetének, személyes preferenciáinak, érdeklődési köreinek, magatartásának, tartózkodási helyének vagy mozgásának elemzése vagy előrejelzése.